Verkoopvoorwaarden

 1. Identificatie van de verkoper

De verkoper is Carl Vermeulen, Zegepraalstraat 18, 2140 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE 0505.522.527 – RPR: Antwerpen (hierna genoemd “Carl Vermeulen”). Klanten kunnen ons bereiken via telefoon op het nummer +32 (0)257 27 27 of via het
e-mailadres carl.vermeulen@icloud.com.

 1. Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Carl Vermeulen. Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, verwijzen we graag door naar volgend e-mail adres: carl.vermeulen@icloud.com. Vraag nog niet beantwoord? Neem contact op met de Carl Vermeulen: +32(0)475/45 70 70.
Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Carl Vermeulen en anderzijds éénieder die gebruik maakt van de website van Carl Vermeulen (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

 1. Wijziging voorwaarden

Carl Vermeulen kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

 1. Aanbod

Het assortiment van Carl Vermeulen omvat onder meer boeken, CD’s, DVD’s, e-books,
e-readers, geschenkboxen, boekenbonnen, affiches, gadgets…
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Carl Vermeulen levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Carl Vermeulen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Carl Vermeulen niet als bindend worden beschouwd.
Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via carl.vermeulen@icloud.com. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.
Carl Vermeulen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Carl Vermeulen verklaart uitdrukkelijk dat hij zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 1. Totstandkoming internetverkoop

Een online-bestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene verkoopvoorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.
Carl Vermeulen behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst. Een onlinebestelling wordt door Carl Vermeulen pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.
Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door Carl Vermeulen geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Carl Vermeulen de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren.
Carl Vermeulen zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen.
Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Carl Vermeulen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

 1. Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Carl Vermeulen streeft ernaar om op de website dezelfde prijzen te hanteren als deze die van toepassing zijn in haar fysieke winkels. De prijzen waaraan Carl Vermeulen artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

 1. Levering en verzendkost

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of wereldwijd. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst. Er is geen retour mogelijk (met uitzondering van artikel 9).  Bij bestelling van e-books worden geen verzendkosten aangerekend.

 1. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 3 kalenderdagen het recht om aan Carl Vermeulen te melden dat hij zich op zijn herroepingsrecht wil beroepen, enkel indien er zich een beschadiging van het product zou hebben voorgedaan; behalve voor e-books (zie verder). Dit kan via de website (bij carl.vermeulen@icloud.com in het account van de gebruiker), of via telefoon: +32 (0)3/257 27 27 . Vanaf de dag waarop hij aan Carl Vermeulen gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, beschikt de gebruiker over een nieuwe termijn van 7 dagen om de goederen ook effectief terug te sturen. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur terug te zenden naar Operations: Carl Vermeulen, Noorderlaan 147,
1e verdieping, Atlantic House, 2030 Antwerpen. De gebruiker kan er ook voor kiezen om de goederen gratis terug te sturen.
Voor e-books geldt er geen retourrecht. Bij bevestiging van een e-bookbestelling is de gebruiker er immers toe gehouden zich akkoord te verklaren om de downloadlinks onmiddellijk te ontvangen. Door deze voorwaarde te aanvaarden doet de gebruiker afstand van zijn retourrecht voor e-books.
Wat betreft artikelen voorzien van een veiligheidsverpakking (bijvoorbeeld: multimedia-artikelen, zoals cd’s en dvd’s), zal een retour door Carl Vermeulen slechts worden aanvaard wanneer deze verpakking ongeopend is.
In geval van herroeping en indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de gebruiker.
In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal Carl Vermeulen de artikelen (en de verzendingskosten, indien alle artikelen uit een bestelling retour worden gestuurd) terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. De gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Carl Vermeulen kan na de terugbetaling van de goederen en eventuele verzendingskosten een schadevergoeding vorderen voor dergelijke waardeverminderingen.

 1. Wettelijke garantie

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn (3 dagen) aan Carl Vermeulen te melden. Klachten zullen door Carl Vermeulen in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 3 dagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de klantendienst zullen door Carl Vermeulen worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven: carl.vermeulen@icloud.com, Zegepraalstraat 18, 2140 Antwerpen ter attentie van Carl Vermeulen. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Carl Vermeulen steeds beperkt tot de actuele waarde van de betreffende artikelen.

 1. Bewijs

De gebruiker en Carl Vermeulen aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Carl Vermeulen door partijen worden aanvaard als bewijs.

 1. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro, Paypal  en iDeal. De boekenbon is eveneens een betaalmiddel en kan ook online besteld worden voor verzending via e-mail, met de post.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Carl Vermeulen of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Carl Vermeulen, Zegepraalstraat 18, 2140 Antwerpen. Alle aangekochte artiklen van Carl Vermeulen zijn beschermd door hun intellectueel eigendomsrecht en mogen op geen enkele wijze – in welke vorm dan ook – gekopieerd worden.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 1. Voorwaarden voor klantenkaart

De klantenkaart van Carl Vermeulen kan gratis worden aangevraagd door de klant en toegekend worden door Carl Vermeulen onder bepaalde voorwaarden (*). De klantenkaart is enkel bestemd voor particulier gebruik. Aankopen met de klantenkaart geven aanleiding tot het sparen van punten. Punten kunnen online gespaard worden. Punten worden toegekend bij aankoop van boeken, e-books, multimedia, boekenbonnen van Carl Vermeulen. Klanten kunnen hun puntensaldo te allen tijde raadplegen via de www.carlvermeulen.com website. Een gecumuleerd puntensaldo van 200 punten geeft recht op een kortingsbon van 5 EUR, die besteed kan worden bij een volgende aankoop.

 1. Voorwaarden voor klantenpas (*)

B2B-klanten van Carl Vermeulen kunnen onder bepaalde voorwaarden (bij meerdere / 10 reeds aangekochte artiklelen) een klantenpas bekomen. De klantenpas geeft recht op 5% korting bij contante aankopen uit het grootste deel van het assortiment. In de webshops is de klantenpas niet geldig. De klantenpas heeft een beperkte geldigheidsduur van één (1) jaar, zoals aangegeven op de kaart. Bij het stopzetten of aflopen van de samenwerking vóór het einde van de geldigheidsperiode vervalt de kaart op het moment dat de overeenkomst afloopt.
De kaart moet steeds aangeboden via e-mail met ID card en mag op geen enkele manier gedupliceerd worden. (Digitale) kopieën kunnen niet aanvaard worden. De kaart is strikt persoonlijk.
De voordelen van de klantenpas zijn niet cumuleerbaar met andere (media-)acties.
O.a. met het oog op de detectie van misbruik bewaard Carl Vermeulen elektronische details betreffende het gebruik van de klantenpassen.
Carl Vermeulen behoudt zich het voorrecht om de voorwaarden te wijzigen gedurende de geldigheidsduur van de klantenpas. Ben je een B2B-klant bij Carl Vermeulen en vraag je je af of je recht hebt op een voordeelkaart of heb je vragen rond het gebruik ervan? Neem dan contact op via : carl.vermeulen@icloud.com.

 1. Preventie namaak

Carl Vermeulen biedt ten allen tijde enkel producten aan die zijn ontwikkeld in eigen beheer of aangekocht bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op www.eccbelgie.be.
Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via www.meldpunt.belgie.be/meldpunt.

 1. Klachten

Bij klachten kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst  via een mailtje naar carl.vermeulen@icloud.com
Raakt het geschil niet opgelost, dan kan de klant klacht indienen via het ODR-platform van de Europese Commissie.

Verkoopvoorwaarden opgemaakt op 12 december 2022 te Antwerpen.